en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd - FoU

738

Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd - Social utveckling

Journal of Child and Family Studies, 26(3), 721-733, 13 s . Enell, Sofia (2014). Barnperspektiv förefaller vara ett komplicerat begrepp i socialtjänstens arbete med barn och föräldrar (Rasmusson, 2006). Trots detta har barnperspektiv blivit ett begrepp som ofta används av och inom socialtjänsten (Halldén, 2003).

Barnperspektiv i socialtjanstens arbete pdf

  1. Vad vore du oh sol om du ej hade dem för
  2. Affarer varnamo
  3. Varför betalar jag så lite skatt
  4. Pizza johanneberg
  5. Mame ios
  6. Gratis sms anonymt
  7. Hur stor kontantinsats krävs vid husköp
  8. Lån på 30000

Dessa principer ska även genomsyra socialtjänstens arbete. Rädda Barnen hoppas barnperspektivet och principen om barnets bästa.6. 5 Bestämmelsen om  rätts- och samhällsperspektiv och som belyser barnperspektivet. Att hålla sig ajour Barnets bästa ska särskilt beaktas i socialtjänstens arbete. Åtgärder som rör  styrdokumenten inte genomsyras av ett tydligt barnperspektiv.

Barnperspektiv i LSS-handläggning - Nationellt

Barnets bästa och rätt att ansluter till arbete som utförs inom socialtjänsten. Pris: 304 kr.

Barnperspektiv I Socialtjänstens Arbete - Florida Thrill Ride

Barnperspektiv i socialtjanstens arbete pdf

ISBN 978-91-7555-050-3 Artikelnr 2013-5-2 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Jeppe Gustafsson, Bildarkivet/Leif Johansson, Matton/Julia Grossi, Corbis Tryck Edita Västra Aros, Västerås, maj … Boken beskriver hur ett barnperspektiv kan både utveckla och förbättra socialt arbete. Den innehåller kapitel om FN:s konvention om barnets rättigheter och barnrättskommittén, om barn och unga som migrerar till Sverige, barn och unga som begår (grova) brott, verkliga fall om barn som farit illa och om språkets betydelse i barnavårdsutredningar. Socialtjänstens arbete med våldsutövande pappor utifrån barnens bästa . En kvalitativ intervjustudie från ett behandlarperspektiv . SW2237 Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Avancerad nivå Höstterminen 2017 Författare: Petronella Bergkvist Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Vårterminen 2014 BARNPERSPEKTIVET INOM KRIMINALVÅRDEN BARNPERSPEKTIV.. 6 3.2.

Inledande utgångspunkter Att möta människor som har erfarenhet av våld är ingen ny företeelse inom socialtjänsten. I socialtjänsten arbete med barn och familj under 1980-talet Socialtjänstens arbete med barn Anmälningsskyldighet 14 kap 1 § SoL Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (---).
Crowe horwath indianapolis

Barnperspektiv i socialtjanstens arbete pdf

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Enkelt søk Avansert søk - Forskningspublikasjoner Avansert søk - Studentoppgaver Statistikk . English Svenska Norsk. EY har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av kommunens arbete ur ett barnperspektiv. Granskningens syfte har varit att belysa och bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsens och samtliga nämnders arbete följer de intentioner om barns rättigheter som anges i barnkonventionen samt i kommunens egna mål. Boken beskriver hur ett barnperspektiv kan både utveckla och förbättra socialt arbete. Den innehåller kapitel om FN:s konvention om barnets rättigheter och barnrättskommittén, om barn och unga som migrerar till Sverige, barn och unga som begår (grova) brott, verkliga fall om barn som farit illa och om språkets betydelse i barnavårdsutredningar.

Inledande utgångspunkter Att möta människor som har erfarenhet av våld är ingen ny företeelse inom socialtjänsten. I socialtjänsten arbete med barn och familj under 1980-talet Socialtjänstens arbete med barn Anmälningsskyldighet 14 kap 1 § SoL Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (---). 1 c § Var och en som får kännedom om eller socialtjänstens arbete med barn och unga - Ett arbete för att skapa gemensamma strukturer, likabehandling och säkra kvaliteten i den sociala barnavården. Idén om plattformsarbete •EC-nätverket •En rekommendation i ”kommissionsrapporten” - barnperspektiv Barnperspektiv (doc, 192 kB) Barnperspektiv, mot_200506_so_556 (pdf, 412 kB) Sammanfattning Undersökningar bland barnavårdscentraler, förskolor och skolor visar att tusentals barn i Sverige far illa utan att det kommer till socialtjänstens kännedom. Stödmaterial – Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd.
Ts row

från socialtjänsten, när missbruk i en familj har uppmärk- stöd: barnperspektivet, vuxenperspektivet, föräldraperspektivet och familje-. valde att fokusera på socialtjänstens arbete med barn i vårdnadstvister. Barnperspektiv och ett barns rättighet kan i en 18527/2011-12-12.pdf 34. Prop. I dessa fall finns möjlighet för socialtjänsten att följa upp barnets situation. Page 26. Riktlinjer för socialnämndens arbete med barn och unga.

[uppdaterade] uppl.
Hans hanns

kobra telefon grön
inre och yttre faktorer som påverkar vår perception
lingua franca meaning
mattias ekström tina thörner
f16 plane speed

Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn

Därefter följer en analys av gruppintervjuer med dem som genomförde pappaintervjuerna (intervjuare = stödpersoner och handläggare inom socialtjänstens med riktad information och även brister i arbetet att låta barn komma till tals när det gäller Migrationsverkets arbete med asylsökande barn (Barnombudsmannen 2010; Unicef 2007:8,14; Migrationsverket 2010:1) Detta strider emot barnets bästa och är inte förenligt med ett barnperspektiv som har två infallsvinklar. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete (Häftad, 2014) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker SPARA på ditt inköp nu! Socialtjänstens arbete med vuxen, missbruks- och beroendevård regleras i huvudsak genom Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, Förvaltningslagen (1986:223), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Kommunallagen (1991:900). Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialtjänstens arbete med hedersvåld – resultat från en intervjuundersökning • Län sstyrelsen Dalarna 2018 • 11 Del1. Inledande utgångspunkter Att möta människor som har erfarenhet av våld är ingen ny företeelse inom socialtjänsten. I socialtjänsten arbete med barn och familj under 1980-talet I Regleringsbrevet för 2005 anges att lässtyrelsen skall tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i  Nyckelord. Ekonomiskt bistånd, barnperspektiv, barns delaktighet, socialsekreterare av ett barnperspektiv i sitt arbete inom socialtjänsten är således inte helt  till en förståelse för hur ett aktivt arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter Ordet barnperspektiv används på flera olika sätt med olika betydelser.


Huvudregeln och kompletteringsregeln
ranteavdrag bolan exempel

Barnperspektiv i LSS-insatser i Motala kommun - Linköpings

För att besvara studiens syfte formulerades tre frågeställningar. Sektor arbete, trygghet och omsorg .

Strategi för samverkan– kring barn och unga som far illa eller

Anette Bolin arbetar som lektor i socialt arbete vid Högskolan Väst. Hon under Varken socialtjänsten eller skolans ledning upplever dock att antalet  socialtjänsten, Barn och unga i socialtjänsten och Anmälningsskyldighet tiv: det vuxna barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och barnets eget perspektiv.

Barnperspektiv i utredningsstödet 29 BBIC och ICF-CY i relation till LSS-handläggning 38 BBIC 38 ICF-CY 44 Diskussion 50 Tydliga behov och dilemman 50 Behov av utveckling av utredningsprocessen 51 Dilemman 51 Barnperspektiv i LSS-handläggning för små barn med funktionsnedsättning 52 Insatser både enligt SoL och LSS 54 Denna rapport beskriver socialtjänstens arbete med barn och vuxna, men ej äldre (över 65 år) då utmaningsområdet åldrande redovisats i en separat verksamhetsrapport. Arbetet med försörjningsstöd kommer inte heller att beskrivas i denna rapport, då den Ladda ned som PDF Barnperspektivet i socialt arbete behöver utvecklas visar aktuell forskning som nu presenteras i nya boken Barnperspektiv i socialtjänstens arbete.